Op 19 juli 2019 is het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) op Aruba vastgesteld. Het ROP is een beleidsplan, te vergelijken met bijvoorbeeld structuurvisies in Nederland. Daar waar het ROP slechts algemene beleidsregels geeft over de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling, zal het ROPV (te vergelijken met een bestemmingsplan in Nederland) bindende voorschriften op detailniveau kunnen geven.

Dat het ROP enkel een beleidsplan is, wordt ook bevestigd in de Landsverordening Ruimtelijke Ontwikkeling (A.B. 2006, no 38) (“LRO”), waarin is opgenomen dat het ROP slechts de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling in Aruba, alsmede de hoofdzaken van het te voeren ruimtelijk beleid inhoudt (art. 4 LRO). Het LRO bevestigt verder dat het ROP dient als algemeen kader voor het ROPV (art. 7 lid 3 LRO).

ROPV ter inzage beschikbaar

Per 1 oktober 2019 is het ROPV ter inzage gelegd. Het ROPV bestaat uit een plankaart die zelfs digitaal te benaderen is, een document met een algemene beschrijving, een toelichting en gedetailleerde voorschriften met betrekking tot de bestemming, de inrichting, de bebouwing en het gebruik van het grondgebied van Aruba.

Deze voorschriften gelden voor iedereen (overheid, eigenaren, erfpachters, huurders etc.). Bij het beoordelen van een aanvraag voor een bouwvergunning zal worden getoetst of het voorgenomen bouwplan in overeenstemming is met het ROPV. Indien dat niet het geval is, dan zal de bouwaanvraag worden afgewezen (conform artikel 22 van de Bouw- en Woningverordening).

Het ROPV ligt van 1 oktober tot 1 november 2019 ter inzage en is ook via de website van de overheid in te zien. Het is mogelijk tot 1 december 2019 zienswijzen in te dienen bij de Minister van Ruimtelijke Ontwikkelingen, Infrastructuur en Milieu.

Gevolgen ROPV

Hoewel het ROPV overgangsrecht bevat in de zin dat bestaande legale gebouwen mogen worden blijven gebruikt (ook al zou dat in strijd zijn met het ROPV) en onbebouwde terreinen conform het bestaande legale gebruik mogen blijven gebruikt, kan de Minister voorwaarden verbinden aan vernieuwing, renovatie of herbouw van bestaande legale gebouwen of een aangepast gebruik.

Indien iemand schade leidt als gevolg van het ROPV, bijvoorbeeld omdat de gebruiks- of bebouwingsmogelijkheden worden beperkt, dan kan een schadevergoeding worden toegekend (planschadeverzoek, artikel 30 van de LRO). Let op dat een dergelijk verzoek binnen twee jaar na de terinzagelegging van het ROPV moet zijn ingediend.

Zienswijze indienen

Het is raadzaam om een zienswijze in te dienen op het ROPV indien dat het bestaande gebruik of de bebouwingsmogelijkheden beperkt. Mogelijk kan dat leiden tot verruiming van het ROPV en in ieder geval kan dan niet aan de indiener van de zienswijzen worden tegengeworpen dat hij mogelijkheden onbenut heeft gelaten om de schade te beperken, hetgeen in een planschadeprocedure voordelig kan zijn.

Ons kantoor te Aruba is beschikbaar om u bij te staan bij het opstellen en indienen van zienswijzen en stelt daarvoor bijgaand basis zienswijzendocument kosteloos beschikbaar.