Als ondernemer is het belangrijk om te weten wat er op Bonaire gebeurt. Daarmee kan worden geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen en soms levert dat een competitief voordeel op. In een eerdere blogpost is al belicht welke informatie de Kamer van Koophandel kan verstrekken, maar het is ook goed om te weten op welke andere manieren een ondernemer aan belangrijke informatie kan komen.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Op Bonaire is een ruimtelijk ontwikkelingsplan van toepassing. Het gevolg daarvan is dat door het Openbaar Lichaam Bonaire beperkingen zijn gesteld aan het gebruik van gronden en terreinen op Bonaire. Sommige ondernemingen mogen zich alleen vestigen op bepaalde plaatsen, zeker als dergelijke ondernemingen een invloed hebben op de omgeving (garages, productiebedrijven etc.). Het ruimtelijk ontwikkelingsplan is te raadplegen via www.bonaire-ro.nl . Met kleuren wordt daarbij het toegestaan gebruik aangegeven en in de toelichting is precies te lezen wat wel en niet mag.

Omdat het ruimtelijk plan periodiek wordt herzien, is het van belang kennis te nemen van voorgenomen wijzigingen, ook om daar eventueel bezwaar tegen te maken als de ondernemingsactiviteiten daardoor gehinderd worden. De voorgenomen herzieningen worden op dezelfde website gepubliceerd.

Nieuwe regels

Nieuwe wetten worden gepubliceerd via www.wetten.nl. Voordat een wet wordt ingevoerd, vindt er soms een consultatie plaats, waarbij iedereen wordt uitgenodigd aan te geven wat ze van die nieuwe wet vinden. Dat vindt dan plaats via www.internetconsultatie.nl en iedereen kan daar zelfs een attenderingsprofiel instellen, zodat u automatisch op de hoogte wordt gehouden van nieuwe consultaties.

Nieuwe regels en besluiten van de Eilandsraad en het Bestuurscollege worden steeds vaker gepubliceerd op www.bonairegov.com en ook op www.wetten.nl onder de knop ‘Regelingen van BES’. Een juiste publicatie is noodzakelijk om een wet of regeling in werking te laten treden en bestuursorganen moeten daarbij secuur te werk gaan. Op St. Eustatius is bijvoorbeeld de Havengeldverordening buiten toepassing verklaard, omdat die niet goed was gepubliceerd. Dat had enorme financiële consequenties, in positieve zin voor de ondernemers, maar in negatieve zin voor het openbaar lichaam dat daardoor veel inkomsten is misgelopen.

De Wet openbaarheid van bestuur

Soms wil je als ondernemer precies weten wat er in een bepaalde ‘bestuurlijke aangelegenheid’ is gebeurd en besloten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om vergunningverlening aan een concurrent of zelfs de vaststelling van beleid met betrekking tot bijvoorbeeld natuur. Iedereen kan een verzoek indienen bij een bestuursorgaan tot kennisneming van documenten (adviezen, memo’s, andere stukken) over een ‘bestuurlijke aangelegenheid’ die bij het bestuursorgaan berusten. Het bestuursorgaan is slechts in uitzonderingsgevallen bevoegd om een verzoek af te wijzen, of om informatie uit stukken onleesbaar te maken. Met betrekking tot dat laatste gaat het om bijvoorbeeld privacygevoelige informatie of bedrijfsgegevens. De uitzonderingsgrond ‘onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden’ geeft in dergelijke zaken vaak het meeste aanleiding tot discussie, waarbij een afweging moet worden gemaakt tussen het belang van openbaarheid en het belang van de betrokken personen of ondernemingen bij geheimhouding van die informatie.

Na het indienen van het verzoek moet het bestuursorgaan binnen drie weken beslissen op het verzoek en deze termijn kan slechts één keer worden verlengd met nog eens drie weken.

Rechtszittingen

Wist u dat een rechtszitting in beginsel openbaar is? Hoewel in de wet uitzonderingen zijn opgenomen en de rechter ook op verzoek van partijen kan besluiten dat een zitting achter gesloten deuren plaatsvindt, is het mogelijk bij een zitting aanwezig te zijn. Soms kan dat nuttig zijn als een geschil wordt behandeld waarvan de uitkomst ook van belang is voor u als ondernemer of waarin de grenzen van de toepassing van een bepaalde regel of bevoegdheid worden behandeld. Het vonnis wordt ook in het openbaar uitgesproken, zodat u ook kennis kunt nemen van het resultaat van de procedure.

Kennisname van stukken en getuigenverhoor

Indien het voor u als ondernemer van belang is kennis te nemen van stukken die van invloed zijn op een mogelijke claim op grond van bijvoorbeeld onrechtmatige daad of de nakoming van een overeenkomst, dan biedt de wet de mogelijkheid om de rechter te verzoeken een partij op te dragen om in die stukken inzage te krijgen. Op die manier kan worden voorkomen dat een partij belangrijke informatie achterhoudt die van belang kan zijn voor een eventuele claim.

In dit kader kan ook aan het Gerecht worden verzocht om getuigen te horen, nog voordat een procedure aanhangig is. Op die manier kunnen getuigen onder ede vragen worden gesteld over feiten en omstandigheden die van belang zijn om te beoordelen of u uw aanspraken te gelde kunt maken door het indienen van een claim.

Conclusie

Veel informatie voor ondernemers over wetten en regels is online beschikbaar. Daarnaast hebben ondernemers met de Wet openbaarheid van bestuur een krachtig middel in handen om informatie van bestuursorganen, zoals het Openbaar Lichaam Bonaire, in handen te krijgen.

Om private partijen te bewegen om informatie te verstrekken kunt u gebruik maken van de wettelijke mogelijkheid tot het verzoeken van openbaarmaking van stukken of het horen van getuigen.

Al met al heeft een ondernemer hiermee een heel scala van mogelijkheden tot zijn beschikking om informatie te verkrijgen waarmee hij zijn voordeel kan doen.

Tom Peeters is een ervaren en gespecialiseerd vastgoedadvocaat en manager van onze vestiging op Bonaire. Hij  publiceert regelmatig over onder andere projectontwikkeling, duurzaamheidsprojecten, coöperaties en aanbestedingen. Via dit blog deelt hij zijn kennis en ervaring over deze en andere uiteenlopende juridische onderwerpen, waarmee ondernemers op Bonaire worden geconfronteerd.